REGG

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu, jest Gabinet kosmetyczny „Harmonia zmysłów” ul. 3 Maja 1 16-300 Augustów posiadająca nr NIP 545-176-21-28 (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://m.facebook.com/Gabinet-kosmetyczny-Mini-Day-SPA-Harmonia-zmysłów-315562318503647/ oraz na profilu Instagram https://www.instagram.com/harmonia_zmyslow/

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego, autentycznego konta w serwisie Facebook lub Instagram
b. Polubienie strony Gabinet kosmetyczny „Harmonia zmysłów”
c. Udostępnienie oraz polubienie postu konkursowego na swojej tablicy na Facebook lub na Instagramie
d. Wpisanie pod postem konkursowym rodzaju nagrody i zaprosić (oznaczyć) jedną osobę której taki konkurs może się przydać lub spodobać.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
4. Czas trwania konkursu: od 07.09.2018 – 28.09.2018. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 1.10.2018.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami w Konkursie są:
1 x makijaż permanentny dowolnej okolicy (usta, brwi lub kreski)
1 x konsultacja kosmetologiczna z zabiegiem + zestaw kosmeceutyków z marki Image SkinCare o wartości 300 zł
1 x szkolenie z makijażu dziennego/ biznesowego z zestawem startowym mini kosmetyków mineralnych PROMINERAL
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nagrody są przyznawane w procesie losowania, którego dokonuje zespół Harmonii zmysłów
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub Instagramie.
3. Nagrody w postaci usług wykonane bedą tylko i wyłącznie w gabinecie a rzeczowe zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie zrealizowana lub wysłana.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
11. Vouchery na zabieg makijażu permanentnego, zabiegu i szkolenia ma ważność 2 miesięcy czyli do końca roku 2018.

§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres gabinetu harmoniazmyslow@vp.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą mailowo w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

5X3A4881